Header

माहिती अधिकारी

अ.क्र.

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे

नांव व पदनाम

विवरण

ई-मेल आयडी व मोबईल नंबर

1)

डॉ. आर. पी. बोरकर

प्राचार्य

प्रथम अपिलीय अधिकारी

[email protected]

07103295226

2)

डॉ. सी. पी. कळंबे

सहाय्यक प्राध्यापक 

जन माहिती अधिकारी

information.officer@ gcoen.ac.in

9423124435

3)

श्री. पी. एम. मानकर

प्र. प्रबंधक

सहाय्यक 

जन माहिती अधिकारी

[email protected]

9423122447